Проект подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината

Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ е ориентиран към специализирана иновационна и научно-изследователска дейност, в основата на която е свързването на възможностите от областта на информационните технологии с научния потенциала на лекарите специалисти и пациентите.

Реализацията на настоящия проект има за цел чрез ресурсно обезпечаване и създаване на подходяща материално-техническа база, да се създадат условия за повишаване на иновационната дейност, ефективността на взаимодействието между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности и постигане на целите си насочени към развитието и широкото въвеждане на симулационните модели в медицината.

Изпълнението на настоящия проект ще допринесе за повишаване на иновативния капацитет на Клъстера и неговото популяризиране и интернационализация, което ще доведе до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници в него и разширяване на научно-изследователския и експортния им капацитет, а това от своя страна ще спомогне за повишаване на националната конкурентоспособност и установяването на пазарно ориентирана и международно отворна бизнес среда.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 1 026 082,27 лв., от които 608 836.48 лв. европейско и 107 441.77 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 19.06.2022 г.