“Иновативен клъстер Симулационни модели в медицината” – ЮЛНЦ

Сдружение „ИНОВАТИВЕН КЛЪСТЕР СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0014-C01 и изпълнява проект Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020,по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Реализацията на настоящия проект има за цел чрез ресурсно обезпечаване и създаване на подходяща материално-техническа база.В тази връзка се обявява търг за оборудване. Необходимата информация и документи са публикувани по-долу: