МЕТОДИКА

за начина на определяне на таксите за използване на физическа инфраструктура – ползваните помещения , съоръжения и дейности на Сдружение „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“, Булстат 177129172

Раздел първи

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С тази методика се определя начина за начина на определяне на таксите за използване съвместното ползване на физическа инфраструктура – ползваните помещения , съоръжения и дейности на Сдружение „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината

(2) Тази методика се прилага за определяне на принципите за определяне на таксите и цените на предлаганите услуги.

(3) Тази методика , дава насоките при които се предлагат отстъпки или други отклонения от определянето на цени за отделни потребители.

Чл. 2. При разпределяне на разходите за дадената услуга се спазват следните принципи:

 1. разходна обусловеност (причинно-следствена връзка между разходите и дейността) – разходите се разпределят по тези услуги, за осигуряването на които са направени;

 2. прозрачност;

 3. равнопоставеност;

 4. пропорционалност;

 5. липса на антиконкурентно крос-субсидиране.

Чл. 3. Методи за определяне на цените за използване на споделената инфраструктур и услуги:

 1. метод базиран на определяне на обхвата, на вида и рзапределение на разходите за дадена услуга

 2. метод за определяне на пазарни цени на дадените услуги

Чл. 4.(1) Цените за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура могат да бъдат еднократни или периодични в зависимост от вида на предоставяните услуги, определени в общите условия и тази методика.

(2) Сдружение „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината определя цени за следните услуги:

 1. ползване на помещение и оборудване

 2. предлагане на услугата хостинг

 3. предлагане на услугата виртуален сървър

 4. предлагане на други услуги

(3) Сдружение „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината определя цени за следните услуги еднократно или периодични цени за ползване на инфраструктурата.

Раздел втори

МЕТОД БАЗИРАН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА, ВИДА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 5. В разходите за предоставяне на услугите за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура се включват:

 1. капиталови разходи (амортизационни отчисления), присъщи за остойностяваната услуга;

 2. разходи, подпомагащи функционалното обезпечаване на услугите, включващи преки и непреки разходи, поддръжка и експлоатация на съответните активи – разходи за материали, разходи за труд, разходи за допълнителни услуги, като охрана, транспортни разходи, извършване на съвместни дейности, административни и други разходи, присъщи за остойностяваната услуга.

Чл. 6. Разпределянето на разходите по чл. 5 се извършва по начин, даващ информация за разхода за единица от предоставяната услуга за всеки тип физическа инфраструктура, пропорционално на използваното пространство (освен за услуги от административен характер).

Чл. 7. Капиталовите разходи са равни на сумата на разходите за придобиване на съответните дълготрайни активи, присъщи за остойностяваната услуга, според счетоводните записи, намалена с натрупаната амортизация към края на последната завършила финансова година.

.Чл. 8.(1) В зависимост от това дали се определя еднократна или периодично заплащана цена,стойността на капиталовите разходи се определя въз основа на сумата на капиталовите разходи по чл. 7 и прилагане на принципа на амортизация, прилаган в счетоводната политика.

(2) За целите на определянето на стойността на капиталовите разходи по ал. 1 се вземат предвид следните елементи:

1. среднопретеглената цена на капитала на дружеството

2. дефлационните разходи или инфлационните ползи, породени от динамиката на индекса на потребителските цени;

3. полезния живот на активите, в които е инвестирал.

(3) За целите на определянето на стойността на заетия капитал, съответният се вземат предвид следните елементи:

1. Отчетна стойност на активите или текуща стойност на капиталовите разходи, свързани с предоставяната услуга;

2. Дела на амортизация на присъщите активи по счетоводни данни от последната финансова година;

.

Чл. 9. (1) Определянето на разходите по чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва на базата на историческите счетоводни записи за преходната приключила финансова календарна година.

(2) За целите на дългосрочното предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура, могат да се посочват в общите условия механизъм за индексация на цените, обоснован на общоприети индекси, като например индекса на потребителските цени.

Чл. 10.(1) При разпределяне на разходите, за целите на определяне на цената за предоставяне на услугата достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура, зависимост от вида на услугата, могат да се вземат предвид следните разходи:

1. разходи за наем

2. разходи за осигуряване на допълнителни оптични връзки;

3. разходи за ток, интернет

4. за осигуряване на охрана, като стойността на услугата се изчислява пропорционално по текущи цени на действащи към момента на предоставяне на услугата договори;

5. разходи свързани със заявена техническа поддръжка и услуги като електрозахранване, посещение на място, техническа помощ, осигуряване на достъп до елементи от физическата инфраструктура, външни услуги, лицензи за Winдows и др.

6. разходи за персонал и осигуровки

7. разходи за реклама

.

Раздел трети

МЕТОД БАЗИРАН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНА ЦЕНА НА УСЛУГАТА

орекции в случай

на свръхголям брой

или недостатъчен

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и

Методите за определяне на пазарните цени

(МОПЦ) представляват инструмент за

анализиране на политиката на трансферно

ценообразуване в рамките на група от

дружества – свързани лица. Чрез тези

методи се прави оценка на цената,

начислена в контролирана сделка (сделка

между свързани лица) спрямо цената, която

би следвало да се постигне, ако същата

сделка беше сключена между несвързани

лица. Основната цел е резултатът, който се

постига в търговските отношения между

свързани лица, да е сходен на този, който би

бил постигнат между несвързани лица при. (2)Обезщетението за специално ползване на пътища – частна собственост се определя по реда на ал. 1, при спазването на изискванията на ЗЕСМФИ и тази методика.

Чл. 10.(1) Методът базиран на определяне на пазрарна цена на услугата представлява анализ на ценообразуването на услугата, когато сделките се сключват между несвързани лиза. За определяне на пазарната цена трябва да се сравняват икономическите значими характеристики на услугата.

(2) Методът се прилага при съпоставими продукти и услуги

(3) При анализ на услуги за включени следните компоненти -вид, характер на услугата, използвани материални и нематериални ресурси

(4) При анализа на цените трябва да се взвмв предвид количество, условия на плащане и доставка, модификации, срокове

Чл. 11 (1) При анализ на пазарните цени трябва да се анализират следните допълнителни фактори, които влияят на пазарните цени

(2) Географският пазар на услугата, неговият мащаб и ниво на пазара е опредлящ фактор на ценообразуването

(3) Видът на пазара на услугата – пазар на едро или на дребно

(4) Пазарен дял на услугата

(5) Ценово позициониране на конкуренцията по отношение на услугата

(6) Наличие на продукти заместители

(7) Равнище на инфлацията

Чл. 12. При анализ на ценовото позициониране трябва да се вземат предвид следните бизнес стратегиите на участниците в пазара като навлизане на нов пазар; разширяване на пазарния дял на вече съществуващ пазар; разработване и налагане на нова услуга; оттегляне от даден пазар;

Раздел четвърти

ИЗБОР НА МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СПОДЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ

Чл. 13 (1). Определяне на цените за използване на споделената инфраструктур и услуги по метод базиран на определяне на обхвата, на вида и рзапределение на разходите за дадена услуга.

(2) Определяне на цените за използване на споделената инфраструктур и услуги по метод базиран на определеляне на пазарната цена на услугата.

(3) Сравнение на цените на услугите, получени по двата метода

(4) При значително отклонения на цената по двата метода се избира цената,получена по метода на пазарната услуга;

(5) При по-висока цена на услугата, получена по метода базиран на определяне на обхвата, на вида и рзапределение на разходите за дадена услуга при стартиращ бизнес се приема стратегия за определен период за натрупване на критична маса клиенти, така че направените фиксирани разходи, в това число и направените инвестиции да се разпределят на достатъчен брой клиенти, така че дружеството да покрива разходите за предоствената услуга и да излезе на печалба.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази методика:

1. „индекс на потребителските цени” е общ показател за измерване темповете на изменение на цените на потребителските стоки и услуги, включени в потребителската кошница на средното домакинство(публикуван от НСИ);

2.„инфлационните ползи“ се отнасят до допълнителните ползи, които предприятието трябва да вземе под внимание в година t, когато се очакват по-високи цени за използваното оборудване през година t+1;

3. „среднопретеглена цена на капитала” е показател, чрез който се измерва приемливото ниво на възвръщаемост на вложения капитал, като отчита специфичните рискове за конкретен нов инвестиционен проект.