Иновативен клъстер

„Симулационни модели в медицината”

е бенфициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0014-C01 и изпълнява проект Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020, по процедура BG16RFOP002-1.016 “Развитие на иновационни клъстери”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ е ориентиран към специализирана иновационна и научно-изследователска дейност, в основата на която е свързването на възможностите от областта на информационните технологии с научния потенциала на лекарите специалисти и пациентите.
Реализацията на настоящия проект има за цел чрез ресурсно обезпечаване и създаване на подходяща материално-техническа база да създадат условия за повишаване на иновационната дейност, ефективността на взаимодействието между членовете при изпълнение на общите клъстерни дейности и постигане на целите си насочени към развитието и широкото въвеждане на симулационните модели в медицината. В тази връзка част от проектното предложение е разработване на иновативен продукт представляващ интегрирана проактивна интелигентна система за ранна диагностика и откриване на аномалии във функцията на жлезите с вътрешна секреция.

Посредством участието в специализирани конференции/семинари и международни изложения, ще бъде търсено запознаването със съвременните достижения в областта на информационните технологии и здравеопазването, обмяна на опит и добри практики по отношение на основните направления в дейността на клъстера, което ще позволи разширяване на дейността на клъстера, и привличане на нови клиенти и нови членове. За популяризиране на името на клъстера ще бъдат отпечатани и разпространени информационни брошури и листовки, както и ще бъде създадена информационна база-данни за дейността на клъстера.

С цел създаване на по широки възможности за коопериране и създаване на сътрудничества с други клъстерни организации, както и за интернационализация на Клъстера, ще бъде проведено изследване на целевите пазари и възможностите за излизане на тях.

В крайна сметка изпълнението на настоящия проект ще допринесе за повишаване на иновативния капацитет на Клъстера и неговото популяризиране и интернационализация, което ще доведе до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници в него и разширяване на научно-изследователския и експортния им капацитет, а това от своя страна ще спомогне за повишаване на националната конкурентоспособност и установяването на пазарно ориентирана и международно отворна бизнес среда.

Търгове

Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината

Бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0014-C01 и изпълнява проект Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020,по процедура BG16RFOP002-1.016 “Развитие на иновационни клъстери”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината

Информация за проекта

Сдружение “ИНОВАТИВЕН КЛЪСТЕР СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0014-C01 и изпълнява проект Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020,по процедура BG16RFOP002-1.016 “Развитие на иновационни клъстери”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.