П Р А В И Л А

за определяне на таксите и осигуряване на отворен достъп до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера

Чл.1. Настоящите правила имат за цел постигане на изискванията, заложени чл.27, ал.3 и 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 във връзка с получените за изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината“ помощи при режим „помощи за иновационни клъстери“.

Чл.2.Достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите по проект „Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината“ изпълнен от клъстер „Симулационни модели в медицината“ е отворен за ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа.

Чл.3.Ползвателите могат и да не са членове на клъстера.

Чл.4. Таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за участие в неговите дейности във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината“ се определят по методология, както следва:

Услуга

Цена

1. Ползване на персонален комютър,интернет и принтер в офис гр. Велинград, бул. Александър Стамболийски №6

20 лв./час

2. Ползване на помещение за провеждане на срещи, офис гр. Велинград, бул. Александър Стамболийски №6

20 лв./ час

60 лв./ за 4 часа

3.Ползване на помещение и техника за провеждане уебинари

100 лв./ за 2 часа

150 лв./ за 4 часа.

4. Предоставяна на хостинг

  • до 15 GB пространство- подходящ за личен блог или сайт около 10000 посещения месечно,сървърна мощ x1

  • до 50 GB – подходящ фирмен сайт около 36000 посещения месечно, сървърна мощ x 3 

  • 150 GB пространство – подходящ за on-line магазини – около 100 000 посещения/месечно, сървърна мощ x 6,5

8,75 лв. месечно, 105 лв. годишно

17,75 лв. месечно, 213 лв. годишно

31,75 лв. месечно, 381 лв. годишно

5. Виртуален сървър VPS

  • VPS 2 GB RAM, 25 SSD, 1 CPU, 2TB месечен трафик

  • VPS 4 GB RAM, 65 SSD, 2 CPU, 4TB месечен трафик

  • VPS 16 GB RAM, 240 SSD, 6 CPU, 6TB месечен трафик

  • нестандартна услуга

23 лв на месец, 276 годишно

51 лв на месец, 612 годишно

151 лв на месец, 1812 годишно

по договаряне

6. Изработка на уеб сайтове – представителни, онлайн магазини и

по договаряне в зависимост от заданиетомин.цена 1500 лева

7. Кибер сигурност, защита на информация, архивиране и възстановяване на данни, IT консултантски услуги и абонаментна поддръжка, разработка и внедряване на софтуерни решения, изграждане и поддръжка на видео наблюдение, проектиране, изграждане и поддръжка на мрежова инфраструктура, кибер сигурност,защита на информация, архивиране и възстановяване на данни

по договаряне

Чл.5. Достъпът до помещенията иползването на оборудването и услугитесе предоставяслед попълване и подаване на заявление по образец(Приложение № 1 към настоящите правила) на адрес: гр. Велинград, бул. “Александър Стамболийски“ №6.