ТУ-София е първият и най-големият, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища у нас, с най-високата акредитационна оценка от всички ВУ в България, който задава образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на образованието и науката.

Университетът е водещ в областта на нанотехнологиите, виртуалното инженерство, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници инженерната екология и инженерния дизайн, в използването на най-добрите практики, като философия и основополагащ принцип в инженерната дейност. ТУ София има изградени дългогодишни партньорства в обучението и научните изследвания с водещи високотехнологични фирми в България. ТУ София създава първите факултети с преподаване на чужд език по общи учебни програми и двойни дипломи с университети в Германия, Англия, Франция и др. Партньор е на Германската служба за академичен обмен по най-големия за Германия международен образователен проект – Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. Университетът е организатор и домакин на множество авторитетни световни и европейски и форуми – възможност за непосредствени срещи и контакти с учени от цял свят.

Преподавателски екипи участват в изработване на национални стратегии за развитие на образованието, науката и индустрията. Те са и в основата на проекта и изграждането на “София тек парк”, който ще осигурява платформа за развитие на иновации и предприемачество в областта на информационните технологии. В него ще се провежда обучение и ще се осигури възможност за разработване на съвместни технологични проекти. Чрез обединяване на усилията на специалисти от няколко области – механика, електроника, роботика, системи за управление и др. работим по най-големия в страната проект на МОН “Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство” на стойност 20 млн. лв. В рамките на проекта се провеждат изследвания в три направления – Виртуално инженерство, Микроелектромеханични системи (MEMS) и Механични системи за рекупериране на енергия..

ТУ София е единственият университет в страната, приет в Международния институт по технологии на HP. Единствената българска лаборатория по виртуално инженерство в Института по технологии – Карлсруе е на ТУ – София. Единственото ателие за дизайн на превозни средства, изградено с непосредствената помощ на отдел Корпоративен и иновативен дизайн на марката Мерцедес, също е при нас. Патенти или крайни приложни продукти, с възможности за бързо внедряване, присъстват на най-големите международни изложения от Германия до Китай и Япония.

  • Адрес: Бул. Свети Климент Охриски 8 1756 София, България
  • Правен статут: Висше училище
  • ЕИК/Булстат: 831917834
  • Представляващ: Иван Кралов
  • Имейл: @tu-sofia.bg