Организация с нестопанска цел в обществена полза, основана през 2012 година. Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от
заболявания на щитовидната жлеза и техните близки. Целите на сдружението са ;предоставяне на информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение; подобряване контакта пациент – лекар-специалист и насочване към адекватна диагностика и лечение; подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика;осигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства и работа с лекари за подобряване на организацията и качеството на медицинските услуги. Най-съществената част от дейността е застъпничество за пациенти, оказване на помощ и насочване към лекари специалисти както в България, така и в чужбина. ВИОМ е член на Национална пациентска организация, на Thyroid Federation International, European Cancer Patient Coalition. Сдружението поддържа много добри отношения с пациентски организации и медицински специалисти в областта на заболяванията на щитовидната жлеза в цяла Европа.

  • Адрес: ул.Димитър Хаджикоцев 88 1421 София, България
  • Правен статут: ЮЛНЦ
  • ЕИК/Булстат: 176273878
  • Представляващ: Мария Силяновска
  • Имейл: viom_ngo@abv.bg