Проф. дн инж. Пламенка Боровска

Проф. дн инж. Пламенка Боровска е водещ специалист в сферата на компютърните науки, с области на компетентност и научни изследвания: компютърни архитектури, паралелно програмиране, високопроизводителни изчисления, системни мрежи за суперкомпютри, пост-обработка, анализ на големи масиви данни, информационни технологии за управление на бизнеса, системи за електронно здравеопазване, метаевристика, биоинформатика, GRID и облачни изчисления.