Компания създадена 2009 г. Дейността на Мнемоника АД е насочена към предоставянето на качествени услуги в областта на информационните технологии:

Информационна сигурност и регулаторна съвместимост: системи за управление на идентичността, информацията и събитията, системи за предотвратяване на изтичането на информация;

Съхранение и обработка на данни: системи и услуги за съхранение за различни типове клиенти, системи за архивиране на информацията;

Облачни технологии и виртуализация: Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, осигуряване на резервни центрове за данни като услуга;

Управлявани услуги и аутсорсинг на ИТ: изнасяне на администрирането на ИТ, виртуализиране, администриране и поддръжка на съществуващи физически системи/центрове, внедряване на най-новите технологии.

  • Адрес: ул. Николай Хайтов 12 1172 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 200579325
  • Представляващ: Вихрен Славчев
  • Имейл: mkutleva@mnemonica.bg