Част от Българсаката академия на науките. В лабораторията се извършват научно-приложни изследвания и разработки в областта на образованието, компютърните и комуникационните технологии, здравеопазването, националната сигурност и отбрана, опазването на културно-историческата идентичност и наследство по пътя на изграждане на икономика и общество, основана на знанието. Създават се програми за обучение в областта на компютърните и комуникационни технологии с използване на Майкрософт технологии и решения.Работи се за създаване на предпоставки за приложение на създадените разработки в образователния процес на всички нива в Академията и в страната, а също и за разгъване на център за обучение по езикови, компютърни и комуникационни технологии с приложение на Майкрософт технологии и решения.Звеното е правоприемник на първия електронно изчислителен център в България.
Мисията на Лаборатория по телематика при БАН е да се повишават ИКТ уменията на потребителите на информационното общество в България.

  • Адрес: ул. Академик Георги Бончев 8 1113 София, България
  • Правен статут: Научна организация
  • ЕИК/Булстат: 130225388
  • Представляващ: Радослав Йошинов
  • Имейл: yoshinov@cc.bas.bg