Инж. д-р Кирил Желязков

Председател на УС на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ член на УС на сдружение ВИОМ Инж. д-р Кирил Желязков е един от инициаторите е за развитието на клъстерите в България. Участвал е в работата на експертни групи, разработили методическите насоки и учредителните документи за създаването на такива сдружения в енергетиката, машиностроенето, електротехниката, горското стопанство и др. Има богат опит в разработването на проекти по оперативните програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”.