Компания, изградила се като успешен консултант на българския бизнес и публичните администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране от европейски фондове и международни програми. „Инософт“ ЕООД предлага професионална консултация, която включва: подготовка, разработване, организиране, управление и последващо изпълнение на дейностите по европейски и национални проекти в областта на иновациите, технологичното обновяване на производствени предприятия, енергийната ефективност, развитие на интегриран селски туризъм, човешки ресурси и др.

  • Адрес: ул. Девета 22 3768 Капитановци, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 203591749
  • Представляващ: Вероника Методиева
  • Имейл: ino.soft@yahoo.com