Основана с цел извършване на изследователска и развойна дейност за развитие на иновативни идеи и системи за подпомагане на предприятия и организации в областта на бизнеса и технологиите. ИТР подпомага национални и международни правителствени и неправителствени организации за изработване на политики и стратегии за нови иновативни технологии. Фондацията е участвала и участва в множество национални и европейски проекти. Фондацията участва като партньор в редица международни консорциуми от Европейските програми за научно-техническо сътрудничество, вкл. FP6 и FP7 (Шестата и Седмата Рамкова програма на ЕС за научно и технологично развитие), PSP, eContentplus, LLP (Lifelong Learning Programme, подпрограми Grundtvick и Leonardo da Vinci), SEE TCP (South East Europe Transnational Cooperation Programme) и други. Някои от проектите в тези програми с непосредственото участие на ИТР като основен партньор са:

IMPACTe: FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU

GINCO: 503706-LLP-1-2009-1-BE-GRUNDTVIG-GNW

EURAXESS T.O.P II: FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II

ATLAS: CIP-ICT-PSP-2009-3

PRIMISE: South East Europe Transnational Cooperation Programme project

OPENSCOUT: ECP-2008-EDU-428016

NETT: EE-74-NETT

Leonardo da Vinci 2010-1-IE1-LEG15-02472

Leonardo da Vinci 2007-LdV-TOI-LT-0008

  • Адрес: ул. Хан Аспарух 49 1421 София, България
  • Правен статут: ЮЛНЦ
  • ЕИК/Булстат: 175117399
  • Представляващ: Румен Николов
  • Имейл: vspirid@virtech.bg
„GAZKOM 93“ Ltd