Академик Иван Иванов

Академик Иван Иванов е водещ специалист в сферата на молекулярната биологията, с области на компетентност и научни изследвания:молекулярна биология, биохимия, биотехнология, биоинформатика, геномика, химичен синтез и експресия на човешки гени, регулация на генната активност впрокариоти, неконвенционални (алтернативни) механизми за инициация на транслацията в бактерии, връзката структура-функция на човешки цитокини, неензимно гликозилиране (гликиране) в бактерии и биоинформатика.